MPS-Yhtiöiden ammattilaisten työnhakututkimus: Yhdeksän kymmenestä uskoo, että nykyisellä omalla osaamisella on kysyntää myös tulevaisuudessa

pe 1. helmikuuta 2019 13.22.00

MPS-Yhtiöiden lehdistötiedote ammattilaisten työnhakututkimuksesta on julkaistu ensimmäisen kerran ePressissä.

Ammattilaisten työnhakututkimus kartoitti asiantuntijoiden ja johtajien näkemyksiä työnhausta ja työelämästä.

MPS-Yhtiöiden joulukuussa 2018 toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1271 suomalaista työntekijää ja -hakijaa. Naisia vastaajista oli 45 % ja miehiä 55 %. Vastaajista alle 35-vuotiaita oli 8 %, 35-44 vuotiaita 24 %, 45 -54 vuotiaita 46 % ja yli 54-vuotiaita 23 %. Tutkimukseen osallistuneista 318 oli vastatessaan työttömänä. Työsuhteessa olevista 21 % toimii johtajina, 15 % esimiehinä, 46 % asiantuntijoina, 12 % työntekijöinä ja loput 6 % yrittäjinä. Valtaosa vastaajista tulee Uudeltamaalta (61 %) ja 39 % muualta Suomesta. Joka toisen vastaajan koulutus oli ylempi ja joka kolmannella alempi korkeakoulututkinto, keskiasteen ja peruskoulun suorittaneita oli noin 16 %. Toimialoista teollisuus (23 %), Informaatio ja viestintä (9 %), Tukku- ja vähittäiskauppa (9 %) sekä Muu palvelutoiminta (9 %) olivat vahvimmin edustettuina.

Työpaikkaa vaihdetaan, koska halutaan kehittää osaamista

Työpaikan vaihtamisessa korostuu erityisesti mahdollisuudet kehittyä osaajana. MPS Career Oy:n kehityspäällikkö Juha Vaaran mukaan työnhakijat luottavat omaan osaamiseensa ja kykyynsä löytää uusi kiinnostava työpaikka.

”Osaamisen kehittämisfokus näkyy myös erittäin vahvana uskona oman osaamisen kestävyyteen”, sanoo MPS-Yhtiöiden tutkimusjohtaja Niilo Mäkelä. ”Lähes 9/10 vastaajasta uskoo, että nykyisellä osaamisella on kysyntää myös tulevaisuudessa.”

Organisaatiokulttuurin merkitys työnhakijoille on tärkeä: kulttuurilta odotetaan inhimillisyyttä

Vastaajat näkevät organisaatiokulttuurin merkityksen hyvin tärkeänä työpaikan valinnassa. Erityisesti kulttuurin inhimillisyys ja ihmisten kunnioitus koetaan merkitykselliseksi. Ihmiset valitsevat nykyään entistä enemmän työpaikan kulttuurin perusteella.

Työnantajien kannattaa luoda vaikuttajakulttuuria, sillä vaikutusmahdollisuudet ovat tärkein syy sitoutua organisaatioon. ”Tutkimuksen tulokset tukevat hyvin näkemystäni, että tulevaisuuden menestyjäyrityksiä yhdistää aito ihmisistä välittäminen sekä kiinnostus ja valmius heidän kehittymisensä tukemiseen. Työntekijät sitoutuvat yritykseen, jos nämä asiat ovat kohdallaan ja kulttuuri toteutuu arjen tekoina”, arvioi tuloksia MPS Career Oy:n toimitusjohtaja Elina Koskela.

Työnantajan oletetaan arvostavan motivaatiota ja osaamista, muttei persoonaa

Tulosten mukaan työnhakijat ajattelevat työnantajien arvostavan erityisesti motivaatiota ja aiemmissa tehtävissä hankittua osaamista. Yllättävästi persoonan, sopivuuden ja potentiaalin merkitys nähdään melko pieninä.

”Osaaminen ja motivaatio ovat ratkaisevia työpaikan saamisessa”, arvioi MPS:n rekrytointipalveluiden kehittämisestä vastaava Juha Vaara. ”Toisaalta työtehtävien muutokset ovat työpaikkojen arkipäivää ja siten yhdessä työtehtävässä vietetty aika vähenee vaikka työnantaja pysyisi samana. Siksi työnantajan näkökulmasta persoona ja potentiaali ovat myös merkittävä osa työntekijän arvoa.”

”Me MPS:llä koemme ensiarvoisen tärkeäksi rekrytointivalintojen onnistumisen kannalta henkilön persoonallisuuden ja kulttuuriin soveltuvuuden arvioinnin osana valintapäätöstä”, tähdentää Elina Koskela. ”Siksi ne ovat aina meille tärkeä osa-alue henkilöarvioinneissa ja erilaissa rekrytointitoimeksiannoissa.”

Tutkimuksessa kysyttiin myös, mitä työnhakijat toivovat eniten rekrytoijilta. ”Ennakkoluulottomuutta, avoimuutta, rehellisyyttä, arvostusta ja ajantasaista viestintää”, kiteytti toiveensa yksi tutkimukseen vastanneista työnhakijoista. Samat toiveet toistuivat monen vastaajan kohdalla.

Lisätietoja:

Niilo Mäkelä, tutkimusjohtaja, MPS-Yhtiöt Oy, +358 (0)20 746 9578, niilo.makela@mps.fi.
Juha Vaara, kehityspäällikkö, MPS Career Oy, +358 (0)20 746 9411, juha.vaara@mps.fi.
Elina Koskela, toimitusjohtaja, MPS Career Oy, +358 (0)20 746 9692, elina.koskela@mps.fi.