Hyvän liiketavan periaatteet MPSllä

MPS Code of Conduct (Hyvän liiketavan periaatteet) toimii perustana MPS-Yhtiöiden (jäljempänä MPS) liiketoiminnassa, ympäristöasioissa, ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa ja suhteissa työntekijöihimme ja sidosryhmiimme.

“ (1)

Ilman toiminnan eettisyyttä ei voi olla myöskään toiminnan vastuullisuutta.

 

Eevi Kuokkanen

MPS:n vastuullisuusryhmän jäsen

Hyvä liiketoimintatapa MPSllä

MPS Code of Conduct

MPS-Yhtiöiden hallitus on hyväksynyt nämä hyvän liiketavan periaatteet (jäljempänä ”MPS”). Ne koskevat kaikkia MPS-konsernin yhtiöitä niiden sijaintipaikasta huolimatta ja MPS:n kaikkia työntekijöitä heidän työtehtävistään tai asemastaan riippumatta. Näitä periaatteita tulee noudattaa poikkeuksetta.

Näiden periaatteiden tarkoituksena on opastaa MPS:n työntekijöitä ja liikekumppaneita.

Arvokasta kasvua jokaiselle - MPS-Yhtiöiden missio ja arvot

Missiomme ”Arvokasta kasvua jokaiselle” ja sloganimme ”Because companies are made up of People” sekä MPS:n arvot kuvaavat tapaamme toimia ja sitä, mitkä asiat ovat meille MPS:n työntekijöille tärkeitä. Missio ja arvot sitouttavat meidät jakamaan yhteiset tavat toimia, ohjaavat valintojamme ja päätöksentekoamme.

Asiakas edellä

Aktiivinen asiakassuhteiden luominen ja hoitaminen on jokaisen MPS:läisen vastuulla. Ymmärrämme laajasti asiakkaan liiketoimintaa, huolehdimme aktiivisesti asiakassuhteesta tavoitteenamme syvällinen kumppanuus ja korkea asiakastyytyväisyys. Kuuntelemme asiakasta ja kehitämme joustavasti palveluitamme yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakaslähtöisyys näkyy jokaisen MPS:läisen toiminnassa palveluhenkisyytenä, ystävällisyytenä ja haluna ymmärtää niin sisäistä kuin ulkoistakin asiakasta.

Yhdessä vahvoja

Teemme tiivistä yhteistyötä koko MPS-tasolla jokaisen erilaista osaamista hyödyntäen. Yhteistyömme lähtee toistemme kunnioittamisesta ja arvostamisesta. Jokainen on vastuussa yhteistyön rakentamisesta ja tunnistaa oman työpanoksensa tärkeyden osana kokonaisuutta. Noudatamme yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Luotamme toistemme osaamiseen ja olemme halukkaita jakamaan omaa osaamistamme koko organisaatiolle. Olemme onnistuneet vasta kun tunnemme, että olemme tehneet tuloksen yhdessä.

Hyvinvoiva tuloksentekijä

Tuloksellinen toiminta takaa MPS:n menestymisen ja henkilökunnan hyvinvoinnin. Se mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen. Jokainen MPS:läinen toimii ammattimaisesti ja asiakaslähtöisesti sovittuihin tavoitteisiin sitoutuen. Tuloksellisella toiminnalla varmistamme yhteisen tulevaisuuden ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.

MPS:n menestyksen perusta on henkilökunnan hyvinvointi. Hyvinvointimme lähtökohtana on ihmisen ja työn tasavertaisuus sekä yksityisyyden kunnioitus. Arvostamme jokaisen MPS:läisen työtä ja osaamista. Autamme työtoveria tarvittaessa ja huolehdimme tasaisen työkuorman jakamisesta. Rakentavalla palautteella pyrimme kehittämään työyhteisön toimintaa. Käytämme omaa osaamistamme oman henkilöstömme hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvoinnin edellytyksinä ovat myös työympäristön viihtyvyys ja työvälineiden toimivuus.

Rohkea uudistaja

Luomme asiakkaillemme prosesseja, jotka vapauttavat heidän resurssinsa ydinliiketoiminnan tuloksen tekoon. Edistyksellisyys tarkoittaa kykyä irrottautua ”vanhasta” sekä kykyä hyödyntää uusinta tietoa. Jokaisella MPS:läisellä on rohkeutta kyseenalaistaa ja ehdottaa uusia ratkaisuja sekä kykyä vastaanottaa uusia vaihtoehtoja. Näemme muutostilanteet mahdollisuutena.

Liiketoiminta

MPS harjoittaa liiketoimintaa tinkimättömän rehellisesti ja eettisesti ja noudattaa kunkin toimintamaansa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

MPS ei osallistu poliittisten puolueiden tai ryhmittymien toiminnan tukemiseen, kaikessa toiminnassamme olemme puolueettomia.

”Ei” korruptiolle ja lahjonnalle

Osana liiketoiminnan eettisiä periaatteita MPS suhtautuu korruptioon ja lahjontaan yksiselitteisen kielteisesti. MPS tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät tarjoa eivätkä ota vastaan sellaisia etuisuuksia eivätkä muullakaan tavoin ryhdy sellaisiin toimiin, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön tai sen puolesta toimivan henkilön kykyyn tehdä objektiivisia ja rehellisiä päätöksiä tai jolla pyrittäisiin vaikuttamaan viranomaisen, asiakkaan, yhteistyökumppanin tai muun osapuolen objektiiviseen ja rehelliseen päätöksentekoon.

MPS:n työntekijöiden tulee välttää joutumasta eturistiriitatilanteeseen eikä työntekijöiden tule hyväksyä lahjontaa missään muodossa. Työntekijät eivät saa ottaa vastaan tai tarjota yrityslahjoja tai kestitystä lukuun ottamatta liikelahjoja, joilla ei ole vähäistä suurempaa rahallista arvoa tai normaaliin liiketoimintaan liittyvää kohtuullista vieraanvaraisuutta.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

MPS:n johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet toimimaan yhtiön asettaman ympäristöohjelman mukaisesti.

MPS:n ympäristöohjelman tavoitteena on:

 • Energian säästäminen
 • Liikkumisesta aiheutuvan kuormituksen vähentäminen
 • Toimistomateriaalien kulutuksen vähentäminen
 • Jätteiden lajittelun ja hyötykäytön lisääminen
 • Ympäristönäkökohtien huomioiminen hankinnoissa
 • Luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen


Jokaiselle MPS:n työntekijällä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. MPS:n johdon ja työntekijöiden MPS on noudatettava lakisääteisiä vaatimuksia ja ohjeita, jotka liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen työpaikalla.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

MPS kunnioittaa ja tukee oman vaikutuspiirinsä ja kunkin toimintamaansa lainsäädännön rajoissa YK:n ihmisoikeuksien julistukseen kirjattuja periaatteita, joita ovat yhdenvertaisuus, kansalais- ja poliittiset oikeudet sekä taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet.

MPS kunnioittaa ja tukee oman vaikutuspiirinsä ja kunkin toimintamaansa lainsäädännön rajoissa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työelämän perusoikeuksia, joita ovat yhdistymisvapaus ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tunnustaminen, kaikenlaisen pakkotyön poistaminen, lapsityövoiman käytön kieltäminen sekä työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisessa tapahtuvan syrjinnän poistaminen.

Vastuu työnantajana

MPS:ssa pidetään tärkeänä tasa-arvoisuuden edistämistä ja ylläpitämistä työyhteisössä. Jokaista yksilöä arvostetaan riippumatta sukupuolesta, elämänkatsomuksesta, iästä tai vastaavasta syystä lähtökohtana yksilön oikeudenmukainen kohtelu.

MPS-Yhtiöt sitoutuu

 • toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti tasa-arvon lisäämiseksi työyhteisössä
 • mahdollistamaan naisten ja miesten ja eri-ikäisten ihmisten tasapuoliset mahdollisuudet tulla rekrytoiduksi, kouluttautua ja edetä urallaan
 • maksamaan samasta tai samanarvoisesta työstä samantasoista palkkaa (tehtävän samanarvoisuus tarkoittaa sitä, että paikalliset tekijät huomioon ottaen työn sisällön keskeiset vaativuustekijät, osaaminen ja koulutus, vastuu ja kuormitus ovat samanarvoisia)
 • huolehtimaan, että työympäristö ja työolot eivät aseta rajoituksia tasa-arvoisuuden toteutumiselle
 • tukemaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä
 • huolehtimaan työskentelyolosuhteista siten, ettei kukaan joudu työssään epäasiallisesti kohdelluksi.
MPS Code of Conduct –ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen

MPS Code of Conduct –ohjeistuksen merkitystä käydään läpi sisäisen viestinnän ja koulutuksen avulla. MPS edellyttää, että sekä johto että työntekijät omaksuvat nämä periaatteet ja toimivat niiden mukaisesti. Lisäksi MPS käy keskustelua eettisistä periaatteista sidosryhmiensä kanssa.

MPS:n työntekijöitä kannustetaan ottamaan esille toimintaohjeisiin liittyviä kysymyksiä ja ilmoittamaan niistä ja havaitsemistaan mahdollisista ongelmista ohjeistuksen noudattamisen suhteen esimiehilleen aina kun tämä on mahdollista.

MPS pyrkii vaikutuspiirinsä rajoissa varmistamaan, että myös yhteistyökumppanit ja alihankkijat noudattavat MPS:n eettisiä periaatteita. Tämä lähtökohta on kaikkien liikesuhteiden solmimisen ja ylläpidon perusta.

”MPS Code of Conduct” on vahvistettu MPS-Yhtiöt Oy:n hallituksessa.