Organisaatiotutkimukset

Selvitämme toimintanne tämänhetkistä tilaa osallistamalla henkilöstön organisaation kehittämiseen. Tunnistamme tulosanalyysissamme keskeiset kehittämistarpeet ja työstämme toimenpide-ehdotukset. Seurantamittauksilla todennamme tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden.

360° tutkimus

360° tutkimuksessa kerätään palautetta esimiehen/asiantuntijan toiminnasta kollegoilta, suorilta alaisilta ja esimieheltä sekä mahdollisilta muilta yhteistyökumppaneilta. 360° tutkimus tarkastelee henkilön toimintaa monipuolisesti, nostaen selkeästi esiin arvioitavan henkilön kehityskohteet ja priorisoiden niistä kiireellisimmät.

Lue lisää 360° tutkimuksesta täältä.

Työilmapiiritutkimus

Ilmapiiritutkimuksen avulla saadaan luotettavaa tietoa organisaation sisäisten prosessien toiminnasta ja hyvinvoinnista työpaikalla. Kyselyssä tarkastellaan organisaation toiminnan ja tehokkuuden kehittämisen kannalta olennaisia asioita.

Ilmapiiritutkimuksen tavoitteena on henkilöstöä koskevien asioiden tilannekartoitus organisaation kehittämistoimenpiteiden suunnittelemiseksi, systemaattisen tiedon hankkiminen ja muutosten vaikutusten arviointi seurantamittausten avulla. Tietoisuus organisaation tilasta kasvaa sekä mahdollisten riskien ja uhkien ennakoiminen helpottuu.

Culture Dynamics -kysely

Culture Dynamics kyselyn avulla organisaatio tunnistaa strategian toteuttamista tukevia kulttuurielementtejä sekä ohjaa organisaation kulttuuria valittuun suuntaan huomioiden nykytilan ja henkilöstön tahtotilan.

Kysely on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat varmistaa menestyksensä myös pitkällä tähtäimellä ja uskovat toimintakulttuurin olevan avain tulokselliseen yhteistoimintaan. Culture Dynamics koostuu organisaatiokulttuurin nyky- ja tavoitetilan analyysistä, jonka pohjalta työstetään konkreettiset toimenpiteet haluttuun maaliin pääsemiseksi:

  • GAP-analyysi
  • Toimenpiteiden määrittäminen ja kyvykkyyksien tunnistaminen (johtajuus / strategiset)
  • Kyvykkyyksien konkretisointi esimiestyöhön

Hallitus- ja johtoryhmätutkimukset

Board Analyser® on kattava hallituksen toimintaa arvioiva tutkimus, joka tarkastelee hallituksen työskentelyä, jokaisen jäsenen kontribuutiota sekä toimitusjohtajan ja hallituksen välistä yhteistyötä.

Board Barometer® on Board Analyser – tutkimuksesta tiivistetty hallituksen toimintaa arvioiva tutkimus.

Molemmissa tutkimuksissa oman hallituksen tuloksia on mahdollista verrata suomalaiseen vertailuaineistoon.

Strateginen hallitustutkimus on ennakkotehtävänä käytetty tiivis tutkimus, joka kartoittaa hallituksen roolia organisaatiossa sekä strategian toteutumista. Kyselyllä kerätään organisaatiolta ja keskeisiltä sidosryhmiltä palautetta yrityksen toiminnan suunnasta ja hallituksen toiminnasta.

Johtoryhmätyön kehittämisprosessissa avaamme johtoryhmän nykytilanteen faktoiksi johtoryhmäbarometrin avulla. Saamme mitattavat tulokset johtoryhmän toiminnasta ja työskentelyn kehittymisestä. Tulosten analysoinnissa hyödynnämme suomalaista vertailuaineistoa.

Johtoryhmäbarometrin teemoina ovat johtoryhmän

Tavoitteellisuus ja uusiutuminen
Toiminta ja tehtävät
Sitoutuminen ja ryhmän yhtenäisyys
Johtaminen
Päätöksenteko ja tehokkuus
Jäsenkohtainen kontribuutio