Organisaatio­kulttuuri ja muutos

Organisaation kulttuurilla on merkittävä vaikutus organisaation menestymiselle sekä kyvylle uudistua muuttuvassa toimintaympäristössä. Jos organisaation kulttuuri ei tue strategian edellyttämää toimintatapaa, voi tavoitteisiin pääsy hidastua tai kokonaan estyä.
Asiantuntijamme
Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
LAITA MEILLE VIESTI
VARAA AIKA KALENTERISTANI

“ (1)

Pitkällä aikavälillä juuri kulttuuri on se ratkaiseva tekijä organisaation menestymisen ja epäonnistumisen välillä.

 

Niilo Mäkelä

Tutkimusjohtaja, MPS People Analytics

Käytännössä kaikki organisaatiot tarvitsevat jatkuvaa toiminnan ja kulttuurin muutosta ja parhaiten jatkuvassa muutoksessa pärjäävät ketterät organisaatiot. Organisaatiokulttuurin huomioiminen on yksi keskeinen onnistumisen elementti hallitussa ja tavoitteellisessa toimintatapamuutoksessa.

Niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin ennen kuin jotakin voi muuttaa, pitää se tunnistaa. Organisaatiokulttuurin tunnistamiseen sekä määrittämiseen löytyy erilaisia tutkimustyökaluja. Niissä mitataan kulttuuria eri näkökulmista ja eri tarkkuudella ja siten ne myös soveltuvat erilaisiin tilanteisiin.

Tilanteita, joissa organisaation on hyödyllistä selvittää tai konkretisoida nykyistä kulttuuria ja siten pureutua syvemmälle vallitsevaan kulttuurin ovat esimerkiksi:

  • muutokset strategiassa tai toimintaympäristössä
  • uudelleen organisoituminen, yritysostot tai kasvu
  • arvojen uudelleen määrittely
  • johtamisen periaatteiden uudistaminen

Kulttuurin muuttaminen on yksi haastavimmista ja merkittävimmistä muutoshankkeista. Monesti organisaatiot pitävät kiinni kulttuurisista arvoistaan siitäkin huolimatta, että ne eivät enää tue strategian edellyttämää toimintaa ja ovat siten kasvun tai kehittymisen esteinä. MPS käyttää organisaatiokulttuurin tunnistamisessa sekä määrittämisessä kolmea erilaista tutkimustyökalua, jotka on esitelty lyhyesti alla.

 

OCAI – Organizational Cultural Assessment Instrument

OCAI on Cameronin ja Quinnin kehittämä tutkimus, joka pohjautuu kilpailevien arvojen malliin. Tutkimuksen avulla voidaan arvioida ja määritellä nykyistä kulttuuria, sekä tunnistaa eroja nyky- ja toivetilanteiden välillä ja näin paremmin ohjata muutosta tavoitekulttuurin suuntaan. Menetelmä auttaa ymmärtämään kulttuurin tyyppiä, voimakkuutta ja sen yhtenäisyyttä. OCAI-työkalu auttaa johtajia kehittämään johtamistapaansa organisaation vallitsevan kulttuurin ja toivotun kulttuurin valossa.

 

MPS Culture Dynamics –tutkimus

Tutkimus perustuu kilpailevien arvojen mallille ja lisäksi organisaation yhteensopivuusteoriaan. Mittarin rakennuksessa on hyödynnetty MPS-testin metodiikkaa. Tutkimuksen avulla arvioidaan sekä nykyistä että ihannekulttuuria ja avainhenkilöille ominaista toimintatapaa. Sen lisäksi tutkimus mittaa käytänteiden ja prosessien yhdenmukaisuutta kulttuuriin.

MPS Culture Dynamics –tutkimuksen avulla tunnistetaan suurimmat muutosmyönteisyyden ja vastarinnan kohteet. Strategian ja arvojen vaatima toimintatapa kuvataan kulttuuriviitekehyksen mukaisesti, jotta pystytään tunnistamaan yhdenmukaisuutta rikkovat prosessit ja toimintatavat.

 

Hofstede Multi Focus -malli

MFM™ on Hofstede Insightsin rakentama tutkimus, joka pohjautuu Geert Hofsteden kansallisen kulttuurin viitekehykseen ja on tieteellisten tutkimusten validoima.

Tutkimukseen kuuluu todellisen kulttuurin mittaus sekä strategian edellyttämän optimaalisen kulttuurin määrittely. Malli huomioi toimialan ja organisaation erityispiirteet tulosanalyysissä. MFM-malli tuottaa konkreettisia ehdotuksia, millä toimenpiteillä vallitsevaa kulttuuria aletaan ohjaamaan kohti optimaalista. Malli hyödyntää laajaa vertailutietokantaa, joka perustuu yli 4000 organisaation tutkimustietoon.

Lue lisää Hofsteden Multi Focus -metodista People Analytics -blogisarjastamme.

 

Miten kulttuuria muutetaan?

 

  • Ymmärrä, millainen kulttuuri organisaatiossa tällä hetkellä vallitsee. Tee kartoitus ja käytä esimerkiksi jotain yllä esitellyistä työkaluista.
  • Määritä tavoitteena oleva kohdekulttuuri.
  • Hallitse muutokseen tähtäävät ydinkäytännöt: tavoitteen selkeä ilmaiseminen, johtamisen linjaaminen sekä organisatorinen suunnittelu. 

Onko teidän organisaatiossanne tarvetta kulttuurin tunnistamiselle tai tarvetta muokata sitä? Ota yhteyttä, niin autamme prosessissa.

- Intro Title -

Myynti kasvuun

– tehoa Mustin ja Mirrin tuotekoulutuksiin!

"Kurssit ovat interaktiivisia ja niitä on helpompi tehdä kuin perinteisiä Power Pointeja."
Noora Saloranta, HRD Specialist

Ota yhteyttä

Jan Silvonen
Jan Silvonen
jan.silvonen@mps.fi +358 40 514 7715
TUTUSTU
VARAA AIKA KALENTERISTANI