MPS-Yhtiöiden ammattilaisten työnhakututkimus: Organisaatiokulttuuri on ratkaiseva uuden työpaikan valinnassa

Halu kehittyä osaajana saa vaihtamaan työpaikkaa

MPS-Yhtiöt tutki joulukuussa 2019 suomalaisten työntekijöiden ja -hakijoiden odotuksia. Vastaajia oli 1167, joista suurin osa on korkeakoulututkinnon suorittaneita asiantuntijoita ja esimiehiä.

Halu kehittää osaamista on yhä merkittävin syy työpaikan vaihtamiseen ja toiseksi merkittävin syy on halu edetä uralla. Erona vuoden takaiseen on se, että vähän pienempi osuus on valinnut nämä kriteerit. Kolmanneksi tärkeimpänä kriteerinä molempina vuosina on ollut halu saada parempaa palkkaa. Tämän kriteerin merkitys on puolestaan kasvanut muutaman prosentin. Vuosi sitten toteutetussa tutkimuksessa 34 % vastaajista valitsi paremman palkan kolmen tärkeimmän syyn joukkoon ja nyt tehdyssä tutkimuksessa vastaava osuus oli 37 %. Työpaikan vaihtamiseen liittyvät syyt ovat pysyneet pääosin samoina viime vuoteen nähden.

MPS Career Oy:n kehityspäällikkö Juha Vaaran mukaan työpaikan vaihtamisessa tärkein syy tuntuu olevan ammatillisen kehittymisen ja uralla etenemisen vauhdittaminen. Tämä luo työelämään dynamiikkaa ja edistää ihmisten työskentelyä tehtävissä, joissa heidän osaamisensa pääsee parhaiten kehittymään ja olemaan hyödyksi. Toisaalta se voi tarkoittaa, että nykyisessä työpaikassa on liian vähän kehittymisen paikkoja.

 

”Työnhakututkimuksen kokonaislinjat ovat pysyneet pääosin samoin vuoden takaiseen. Mielenkiintoisia eroja tuloksissa on havaittavissa sen sijaan, kun tarkastellaan niitä ikäryhmittäin. Tällöin tietyt prioriteetit sekä eri ikäryhmille tyypilliset nyanssit tulevat vahvemmin esiin”, toteaa MPS-Yhtiöiden tutkimusjohtaja Niilo Mäkelä.

 

Organisaatiokulttuurin rooli on merkittävä uutta työpaikkaa valittaessa

Erittäin suuri osa työnhakijoista, noin 85 % kaikista vastanneista, kokee organisaatiokulttuurin tärkeänä uutta työpaikkaa valitessaan. Organisaatiokulttuuri näyttelee naisille miehiäkin tärkeämpää roolia, sillä 90 % heistä pitää sitä tärkeänä. Ero miehiin on noin 10 % molempina tutkimusvuosina.

Kaikista eniten työpaikan kulttuurissa arvostetaan ihmisten kunnioittamista (noin 33% vastanneista) ja se oli tärkein tekijä myös viime vuoden tutkimuksessa. Seuraavaksi tärkeimpänä tekijänä on säilynyt työntekemisen joustavuus (12 %) sekä mahdollisuus toimia itsenäisesti (11 %).

 

”Rekrytointiprosessissa tavoitetaan paras lopputulos, kun työnantajamielikuva ei ole pelkästään mielikuva, vaan työtä tarjoavan yrityksen arvot toteutuvat myös arjessa. Parhaat osaajat hakeutuvat yrityksiin, jotka tarjoavat välittävän työyhteisön sekä mahdollisuuden kehittää työntekijöiden osaamista”, toteaa MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskela.

 

Mahdollisuus kehittyä ja hyvä työyhteisö sitouttavat enemmän kuin hyvä palkka

Tärkeimpinä työnantajaan sitouttavina asioina nähdään molempina tutkimusvuosina mahdollisuus kehittyä asiantuntijana (16 %) sekä hyvä työyhteisö (15 %). Rahallisen palkitsemisen merkitystä tärkeimpänä pitää vain noin 3 % vastanneista.

 

”Palkka on toki tärkeä työntekijälle, mutta se sitouttaa ani harvaa. Sen sijaan mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja sitä kautta varmistaa kiinnostavat työtehtävät sekä hyvät tulevaisuuden työmahdollisuudet ovat ihmisille tärkeitä. Hyvä työyhteisö sekä siihen liittyvät hyvä johtaminen, toimivat ihmissuhteet ja yhteistyö muiden kanssa sitouttavat monia. Näihin kahteen asiaan työnantajien kannattaakin erityisesti panostaa, kun osaajista käydään yhä kovempaa kisaa ja tärkeää on paitsi rekrytoida osaajia niin myös pitää ja kehittää heitä” kertoo MPS Career Oy:n kehityspäällikkö Juha Vaara.

”Me MPS:llä koemme ensiarvoisen tärkeäksi rekrytointivalintojen onnistumisen kannalta henkilön persoonallisuuden ja kulttuuriin sopivuuden arvioinnin osana valintapäätöstä”, tähdentää Elina Koskela. ”Siksi ne ovat aina meille tärkeä osa-alue henkilöarvioinneissa ja erilaissa rekrytointitoimeksiannoissa.”

 

Tutkimuksessa kysyttiin myös, mitä työnhakijat toivovat eniten rekrytoijilta. Suuri osa kysymykseen vastanneista peräänkuulutti aktiivista viestintää valintaprosessin etenemisestä. Lisäksi monet kommentteja kirjoittaneista työnhakijoista halusi saada konkreettisempaa tietoa syistä, miksi ei ole tullut valituksi sekä tietoa omista vahvuuksista helpottamaan oman osaamisen sanoittamista.

 

MPS-Yhtiöiden joulukuussa 2019 toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1167 suomalaista työntekijää ja -hakijaa. Hieman yli puolella vastanneista oli ylempi ja reilulla kolmanneksella alempi korkeakoulututkinto. Keskiasteen ja peruskoulun suorittaneita oli noin 12 %. Vastaajista alle 35-vuotiaita oli 6 %, 35-44 vuotiaita 22 %, 45 -54 vuotiaita 44 % ja yli 54-vuotiaita 29 %. Naisia vastaajista oli 47 % ja miehiä 52 %. Tutkimukseen osallistuneista 316 oli vastatessaan työttömänä. Työsuhteessa olevista 20 % toimii johtajina, 18 % esimiehinä, 45 % asiantuntijoina, 13 % työntekijöinä ja loput 4 % yrittäjinä. Suurin osa vastaajista tulee Uudeltamaalta (57 %), Pirkanmaalta 10 %, Varsinais-Suomesta 10 % ja loput 23 % muualta Suomesta. Toimialoista teollisuus (21 %), Informaatio ja viestintä (10 %), Tukku- ja vähittäiskauppa (9 %) sekä Muu palvelutoiminta (8 %) olivat vahvimmin edustettuina.

Radio Suomen Päivä: Miksi työpaikka menee vaihtoon?

Kuuntele asiantuntijoidemme haastattelu 12.2.2020 Ylen Radio Suomen Päivässä.


Lisätietoja:

Niilo Mäkelä, tutkimusjohtaja | MPS People Analytics
+358 (0)20 746 9578
niilo.makela@mps.fi

Jan Silvonen, asiakkuusjohtaja | MPS People Analytics
+358 (0)40 514 7715
jan.silvonen@mps.fi

Elina Koskela, toimitusjohtaja | MPS-Yhtiöt Oy
+358 (0)20 746 9692
elina.koskela@mps.fi 

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!