Kun eettinen johtaminen ei toimi - ratkaisuja havaittuihin ongelmiin | Osa 2

Millaista on suomalaisten yritysten eettisyys ja miten sitä johdetaan?

Aiemmin tänä vuonna tekemämme kyselytutkimuksen keskeiset löydökset kipukohdista voit lukea tämän kaksiosaisen jutun ensimmäisestä osasta. Tässä jälkimmäisessä osassa ehdotamme ratkaisuja niihin.

Unohda ”asiakas ensin” -ajattelu

Hyvin hoidettu yritys katsoo tulevaisuuteen. ”Meillä asiakas on aina keskiössä” ei enää toimi, sillä asiakas ei tiedä, millaisia ratkaisuja hänen ongelmiinsa voi olla. Jos mennään asiakkaan vaatimusten ja toivomusten mukaan, ollaan helposti samalla viivalla kilpailijoiden kanssa.

‘Asiakas ensin’ -ajattelusta olisi siirryttävä ‘Tulevaisuus ensin’ –ajatteluun.

Jokaisen bisnespäätöksen pitäisi osaltaan olla ratkaisu johonkin maailman ongelmaan – ei vain asiakkaan toiveeseen. Samalla pitää tietysti olla aiheuttamatta uusia ongelmia.

Tulevaisuus ensin -ajattelu on edellytys uuden luomiselle ja sitä kautta uusiutumiselle tilanteessa, jossa hinnalla ei enää kilpailla. Samalla se kirkastaa kaikille tekemisen merkitystä ja houkuttelee uusia osaajia – ja asiakkaita.

Tee ohjeistuksista osa yhteistä tarinaa

Eettinen ohjeistus on työkalu, jolla voidaan rakentaa organisaation yhteisiä arvoja. Tärkeimmät säännöt on kerrottu jo ihmisoikeuksien julistuksessa ja lainsäädännössä. Näiden peruskivien lisäksi ohjeistusten halutaan nykyään yhä enemmän heijastavan yhteistä tavoitekulttuuria.

Yleisellä tasolla olevia, tiivistettyjä sääntöjä voi kuitenkin olla vaikea ymmärtää, saati soveltaa yhdenmukaisesti. Maalaisjärki ei ole kaikilla samanlainen. Ohjeistuksia ja politiikkojakin on oltava, mutta niitä ei voi olla kaikkiin tilanteisiin.

Siksi kannattaa toimia samoin kuin turvallisuusasioiden kanssa. Tärkeimpiä asioita on syytä pitää esillä koko ajan, arjessa kiinni. Pohdinnoista, poikkeamista ja niiden seurauksena tehdystä kehittämisestä on viestittävä kiinnostavasti. Tosielämän tilanteet, myös muille sattuneet, jäävät mieleen ja keskusteluihin.

Samalla on mahdollista luoda yhteisyyden tuntua: me uskallamme puhua näistä asioista, koska haluamme kehittää niitä. Aina on parantamisen varaa.

Ilmiannoista eettisiin havaintoihin

Toiminnan eettisyys kilpistyy lain noudattamiseen. Rikkomuksista epäillyt pitää ilmiantaa. Tämä lähtökohta säteilee helposti synkkää sävyään kaikenlaisen puuttumisen ylle. Kyse on vakavista asioista, eikä kukaan ei mielellään ole se, joka puhaltaa pilliin.

Myös meidän tutkimuksessamme todettiin, että johto ei välttämättä tunnista ongelmia eikä niiden ilmoittamista pidetä helppona. Vaientamisen tapoja on monia, sekä suoria että epäsuoria. Mitä kerroksellisempi hierarkia, sen enemmän vaikenemisen muureja saattaa olla.

Entä jos ilmiantokanavan sijasta korostettaisiin, että eettiset havainnot kuuluvat arkeen? Luotaisiin kulttuuri, jossa kaikilla on oikeus huomauttaa ajoissa pienistäkin epäkohdista tai heikkouksista. Löydöksiä käsiteltäisiin mahdollisimman avoimesti, kehittämisen lähtökohtana. Syyllisten sijaan etsittäisiin syitä, jopa juurisyitä. Näin voitaisiin välttyä tilanteiden kriisiytymiseltä ja kasvatettaisiin yhteistä käsitystä siitä, mikä on oikein ja palkitsemisen arvoista.

Puhutaan merkityksistä ja motiiveista

Vastuullisuudesta ja eettisyydestä on helppo saada monimutkainen, vaikeaselkoinen vyyhti. On SDGtä, ESGtä, GRItä ja UNGCtä. Mutta kun kaikki ymmärtävät, että ytimessä on ongelmanratkaisu tulevaisuutta varten, termien taakse on helppo nähdä.

Yhteisen moraalikäsityksen kehittäminen edellyttää reflektiotaitoja. Mitä nämä asiat minulle merkitsevät? Millä perusteella teen ratkaisuja?

Kun omaa toimintaa voi analysoida kirkkaammin, on helpompi käydä keskustelua yhdessä muiden kanssa: Mitä me aidosti arvostamme ja miksi?

Näitä asioita ei kirjata taulukkolaskennalla, mutta ne vaikuttavat tulokseen. Inhimillistä toimintaa on mahdoton vakioida, mutta siitä on mahdollista ottaa selvää. Se vaatii rohkeaa, autenttista johtajuutta – kaikilta. Myös tulevaisuudessa.

Kaipaatteko te apua?

Olemme toteuttaneet compliance-verkkokoulutuksia kymmenille yrityksille ja organisaatioille. Yhteensä yli 250 000 oppijaa on pohtinut, mitä eettisyys tai sääntöjenmukaisuus merkitsee heidän työnsä kannalta. Räätälöidään yhdessä perussisällöistänne teidän organisaationne oloisia ja näköisiä.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!