Suorahaku toimialana – trendinä kasvu vai kasvu ilman trendejä?

Suorahaku ja johdon suorahaku toimialana kasvussa

Suorahaku ja johdon suorahaku ovat toimialana kasvaneet sekä globaalisti että Suomessa kansantalouden kasvua jonkin verran nopeammin viime vuosina. Suomessa alan yritysten vuosittaiset kasvuprosentit ovat olleet pääosin yksinumeroisia, globaalisti kasvuprosentit ovat keskimäärin vaihdelleet 10%:n ja 20%:n välillä. Tiedot selviävät alan kansainvälisen järjestön AESC:n (=Asscociation of Executive Search Consultants) vuosittaisista tutkimuksista, sekä FEX:n (=Finnish Executive Search Firms) Taloustutkimuksella vuoden 2020 alussa teettämästä toimialatutkimuksesta. Molempien vastaajina oli sekä asiakasyritysten johtoa (toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja tai hallitusjäsen) että suorahakuyritysten johtoa.

Yksi syy suorahaun kasvulle on sen yleistyminen ja arkipäiväistyminen muidenkin kuin huippujohdon positioiden täyttämisessä. Toisaalta, hallitustyöskentelyn ammattimaistuminen on myös lisännyt hallitushakuja. Globaalisti toimiala on kasvanut erityisesti tietyillä markkinoilla, kuten Intia ja Aasia, sekä tietyillä kasvavilla toimialoilla kuten digitaaliset palvelut tai terveysteknologia. Toisin sanoen kysynnän kasvu on siivittänyt toimialan kasvua. Toimiala itse on uudistunut ja innovoinut melko vähän, ja on yksi aloista, jossa disruptiota ei varsinaisesti vielä ollut. Siksi voidaankin sanoa, että alan trendinä on ollut useamman vuoden ajan kasvu, mutta ala itsessään ei ole juurikaan tuottanut uudistavia trendejä.

Mitä voimme tutkimustulosten perusteella päätellä suorahakutoimialasta ja sen tulevaisuudesta?

1. Digitaalinen transformaatio

Sekä globaali että suomalainen tutkimus tarkastelivat asioita sekä asiakasyritysten että suorahakutoimialan itsensä näkökulmasta. Digitaalinen transformaatio nousi kummassakin tutkimuksessa vahvasti tunnistettujen haasteiden kärkisijoille, mutta eri tavoilla. Kun globaalisti kysyttiin asiakasyritysten omista keskeisimmistä haasteista, nousi digitaalinen transformaatio kärkeen. Globaalissa tutkimuksessa myös suorahakuyritykset arvioivat tämän sekä omaksi että asiakkaidensa ykköshaasteeksi, ja nostivat teknologisen disruption ykkösuhakseen. Suomalaisen tutkimuksen tulokset näyttävät varsin erilaisilta: suomalaiset suorahakuyritykset kyllä näkevät digitaalisen transformaation asiakkaidensa ykköshaasteeksi, mutta eivät itselleen juuri minkäänlaiseksi ilmiöksi. Lisäksi, suomalaiset asiakkaat vastaavat miltei samalla tavalla kääntäen: heille itselleen ykköshaaste on tuottavuuden kehittäminen, ja digitaalinen transformaatio mainitaan vain yhtenä myöhemmän tulevaisuuden haasteena. Sen sijaan asiakkaat näkevät digitalisaation varsin keskeiseksi haasteeksi suorahakuyrityksille. Toisin sanoen, Suomessa digitaalinen transformaatio nähdään hyvin tärkeänä haasteena muille, ei suinkaan itselle!

2. Ketteryys ja joustavuus

Ketteryyden ja joustavuuden kehitys nousi sekä globaalissa että suomalaisessa tutkimuksessa monella tavalla ilmiöiden kärkikastiin. Ketterää (agile) kehitystä peräänkuuluttivat sekä asiakasyritykset että suorahakuyritykset sekä omana kehittymiskohteenaan, että asiakkaat toivoivat sen kasvattamista suorahakuyrityksiltä. Tämä trendi on siten aika hyvin tunnistettu sekä globaalisti että Suomessa.

3. Eettisyys ja vastuullisuus

Globaalissa tutkimuksessa nousi esiin eettisyys asiakasyritysten mainitsemana ykköshaasteena hallitustason haasteita koskien. Suomalaisessa tutkimuksessa vastaavasti kärkeen nousi puolestaan vastuullisuus ja kestävyys. Koska tässä vastattiin avoimeen kysymykseen, voidaan näiden kahden vastauksen olettaa viittaavan samaan ilmiöön. Suorahakuyritykset eivät sen sijaan Suomessa eivätkä globaalisti nostaneet aihetta erityisesti esiin.

4. Moninaisuus eli diversiteetti

Moninaisuus eli diversiteetti nousi monella tavoin esiin globaalissa tutkimuksessa. Esimerkiksi hallitustason haasteiden kolmosena, suorahaun yleisen onnistumisen kolmantena kriteerinä (viitaten ehdokkaiden edustamaan diversiteettiin), sekä ensisijaisena kehittymistoiveena suorahakuyrityksiä kohtaan. Suomalaisessa tutkimuksessa diversiteetti ei nouse ilmiöiden kärkeen, mutta kun siitä erikseen kysytään, suomalaiset asiakasyritykset kertovat raportoivansa diversiteetistä huomattavasti kansainvälisiä yrityksiä ahkerammin (63% vs. 26%). Vajaa kolmannes sekä suomalaisista että globaaleista asiakasyrityksistä kertoo nykyjohtonsa edustavan hyvin monimuotoisuutta.

5. Missä tilanteissa yritykset tarvitsevat suorahakua ja mitä odottavat siltä?

Noin 80% suomalaisista yrityksistä kertoo kohdanneensa haasteita oikeiden osaajien löytämisessä. Suomalaisille asiakasyrityksille keskeisin haaste avainhenkilöiden houkuttelussa on sijainti. Tässä yhteydessä sijainnilla tarkoitetaan sekä Suomen sijaintia ja sen houkuttavuutta kansainvälisisissä hauissa että Suomen sisäistä sijaintia, ellei yritys sijaitse suoraan jossain harvoista kasvukeskuksistamme. Globaalissa kyselyssä sijainti ei nouse kärkihaasteiden joukkoon, vaan siellä pikemminkin haasteena on kyky tarjota riittävää kompensaatiotasoa halutuille henkilöille.

Työnantajabrändi on yksi keskeisiä haasteita sekä Suomessa että globaalisti. Samoin tilanteet, joissa haetaan osaajaa tehtävään/alalle, joissa osaajista on enemmän kysyntää kuin tarjontaa, kuten esimerkiksi digitalisaation taitajat.

Asiakkaat käyttävät myös entistä enemmän ja monipuolisemmin suorahakuyritysten tarjoamia muita palveluita, joita usein nimitetään Leadership Advisory -palveluiksi. Globaalit asiakasyritykset käyttävät ahkerimmin konsultointia palkkauspolitiikansa määrittelyssä, kun taas Suomessa eniten käytetään palveluita organisaation, sen rakenteen tai johdon kehittämiseen ja arviointiin. Nämä palvelut muodostavat globaalisti noin 10% suorahakuyritysten liikevaihdosta, kun Suomessa vastaava prosentti on noin 15%.

Suorahakupartnerin valinnassa käytetään pääosin samoja kriteereitä globaalisti ja Suomessa, mutta niiden tärkeysjärjestys vaihtelee. Globaalit yritykset valitsevat kumppaninsa ennen kaikkea yksittäisen konsultin osaamisen ja maineen perusteella, kun taas Suomessa kumppanin valinnassa painottuvat suorahakuyrityksen osaaminen ja luottamussuhde siihen. Konsultin osaamista pidetään myös tärkeänä, mutta se sijoittuu kolmanneksi tärkeimmäksi Suomessa.

Noin kolmannes asiakasyrityksistä uskoo suorahakuostojensa kasvavan seuraavina vuosina, ja noin puolet uskoo niiden pysyvän samalla tasolla. Tulos on hyvin samanlainen Suomessa kuin kansainvälisesti. Siten kysyntätilanne suorahaulle vaikuttaa kohtuullisen hyvältä myös tulevaisuudessa, tai vaikutti ainakin vielä juuri ennen korona-kriisiä.

Kun asiakasyrityksiltä kysytään heidän toiveistaan suorahakuyritysten kehittymisestä, nousee yleisesti entistä parempi bisneksen, toimialan ja funktion tuntemus kärkeen. Kansainvälisesti painottuu myös entistä parempi kyky tarjota ehdokkaiden diversiteettiä, kun taas Suomessa alalta toivotaan vahvasti toimintamallin ja prosessin uudistamista ja ketteryyttä.

6. Kuinka suorahakuyritysten johto arvioi omaa tulevaisuuttaan?

Suorahakuyritysten johto suhtautuu varsin positiivisesti tulevaisuuden näkymiinsä. Suomalaisten suorahakuyritysten johdosta 90% uskoi vielä ennen koronaa liikevaihtonsa kasvavan seuraavina vuosina. Vastaava prosentti oli n. 60 globaalien vastaajien joukossa. Kasvua haetaan eniten palveluportfolion laajentamisella, ja varsinkin Leadership Advisory -palveluilla. Koska suorahakujen keskihinta on jonkin verran laskenut, tarkoittaa kasvu myös entistä tehokkaampaa tekemistä, joka oli tiedostettu oman ketteryyden kehittämishaasteena.

Oman liiketoiminnan uhkatekijöiden kärjessä nähtiin kuitenkin sekä Suomessa että globaalisti talouden taantuma. Ennen korona-aikaa taantuman odotettiin vain osuvan myöhemmäksi, kuten parin kolmen vuoden päähän. Toisin sanoen, suhdannelaskua oli jo hieman ennakoitu. Kansainvälisten vastaajien uhkatekijöiden ykkösenä oli kuitenkin teknologinen disruptio, ja siten omana keskeisenä kehittymishaasteena nähtiin digitaalinen transformaatio. Myös Suomessa teknologinen disruptio nähtiin uhkatekijänä sijalla 3., mutta omiin kehittymishaasteisiin sitä ei silti liitetty.

7. Miltä suorahakutoimialan tulevaisuus siis näyttää?

Suomen suorahakutoimialan tilanteen ja näkymät voi kiteyttää seuraavasti: Toimialan yritykset uskovat vahvasti kasvuunsa (ainakin vielä ennen Korona -pandemiaa), ja luottavat että luottamuksellisten asiakassuhteiden ja palveluiden laajentamisen avulla onnistutaan myös jatkossa kasvamaan. Teknologisen disruption ja digitaaliseen transformaatioon ei enimmäkseen koeta koskettavan omaa toimintaa, vaan ne nähdään pikemminkin asiakkaiden haasteina. Näin siitä huolimatta, että asiakkaat toivoisivat toimialan uudistuvan. Toisaalta, suorahakutoimijat kokevat kyllä ketteryyden kehittämisen omaksi haasteekseen.

Asiakkaat ovat lojaaleja käyttämiään suorahakuyrityksiä kohtaan, ja aikovat ostaa palveluita myös jatkossa, jopa hieman lisäten ja monipuolistaen ostojaan. Tämän kysynnän ja rakennetun luottamuksen voimin toimiala voi todennäköisesti jatkaa kohtuullista kasvuaan jatkossakin. Rohkenisin kuitenkin haastaa toimialaa, jonka sisällä itsekin toimin, pohtimaan digitaalisen transformaation uhkia ja mahdollisuuksia vakavasti omassa toiminnassaan, ja rakentamaan kenties jotain aivan uutta ja virkistävää alalle!


Kirjoittaja Sari Salojärvi toimii MPS:llä Senior Executive Search Consultant -roolissa.

Lisää aiheesta:

Tutkimus: 80 prosentilla suomalaisyrityksistä on ongelmia löytää pätevää väkeä johtoportaaseen.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!