Mitä vastuullisuus tarkoittaa suorahaussa?

Vastuullisuuden teema

Vastuullisuuden teema on noussut viime vuosina keskiöön johtamisen ja työelämän keskusteluissa, ja sille on varsin hyvät syynsä. Me suorahaun ammattilaiset saamme pohtia vastuullisuutta työssämme useista näkökulmista. Teemme suoraan vastuullisuuden johtamiseen liittyviä hakuja (CSR, Sustainability, Compliance), ja entistä useammin vastuullinen toimintatapa on yksi ulottuvuus, jolla myös muita johtajaehdokkaitamme arvioidaan. Toisaalta olemme haastaneet myös itsemme ja prosessimme vastuullisuuden näkökulmasta. Tässä blogissa keskitytään tähän jälkimmäiseen näkökulmaan; mitä vastuullisuus suorahaussa tarkoittaa.

Arvot ohjaavat vastuullisuutta

Vastuullisuus liittyy aina arvoihin. Rekrytoinnissa tällä hetkellä yleisesti allekirjoitettuja arvoja ovat mm. tasa-arvoisuus, yhtäläiset mahdollisuudet ja diversiteetti. Toisaalta, yrityksillä on oma arvopohjansa, jonka pohjalta etsitään näitä arvoja jakavia ehdokkaita. Paljon puhutaan myös työn merkityksellisyydestä. Vastuullisissa yrityksissä toimiminen koetaan yleensä merkitykselliseksi. Siten vastuullisiksi koetut työnantajat ovat ehdokkaille usein houkuttavia. Haastatteluissa ehdokkailta tiedustellaan myös heitä itseään ohjaavia arvoja yhä useammin.

Suorahaun ytimessä on kolmen osapuolen vastavuoroinen vastuullisuus

Arvonäkökulmien lisäksi meitä suorahaussa koskettavat luonnollisesti meidän omaan toimialaamme ja toimintatapaamme liittyvät hyvä tapa, eettiset normit ja säädökset, joista viime aikoina GDPR on vaikuttanut paljon alan käytäntöihin. On tärkeää, että sekä suorahakupalvelun toimittajat että ostajat ovat tietoisia näitä palveluja koskevista normeista ja säädöksistä ja ovat sitoutuneita niitä noudattamaan. Ammattitaitoiset suorahakukonsultit pystyvät näitä normistoja hyvin myös toimeksiantajilleen avaamaan. Lisäksi prosessissa on myös kolmas tärkeä sidosryhmä eli ehdokkaat, ja heistä se lopulta valittu henkilö. Tämä ”kolmiodraama” tarjoaa meille hyvän viitekehyksen suorahaun vastuullisuuden tarkasteluun. Tämän kolmion vastavuoroiset vastuulliset toimintatavat muodostavat perustan onnistuneelle lopputulokselle kaikkien näkökulmasta: valitulle henkilölle odotusten ja luvatun mukaisen tehtävän, johon voi sitoutua, yritykselle innostuneet ja sitoutuneen uuden henkilön, sekä parhaimmillaan antoisan ja reilun kokemuksen myös niille ehdokkaille, jotka eivät tulleet valituiksi.

Aloitusvaiheen vastuullisuus edellyttää toimeksiantajan ja konsultin avointa vuoropuhelua

Suorahakuprosessi saa yleensä alkunsa toimeksiantajan tarpeesta. Aloitusvaiheessa on tärkeää, että toimeksiantajalla on riittävän täsmällinen kuva tehtävästä, sen haasteista sekä tarvittavista osaamisista. Näiden määrittelyssä ammattitaitoinen konsultti osaa auttaa. Lisäksi on eduksi, että yrityksellä on jokseenkin realistinen kuva omista houkuttavuustekijöistään tai esimerkiksi työnantajamielikuvahaasteistaan. Vastuullinen suorahakukonsultti myös perehtyy aidosti toimeksiantajan tilanteeseen, ja antaa rehellisen tilannekuvan rekrytoinnin haasteista ja/tai mahdollisuuksista, vaikka puntarissa saattaisikin painaa myös mahdollinen kaupan menettäminen. Toimeksiantajan on hyvä kertoa avoimesti myös tehtävään mahdollisesti liittyneistä aiemmista haasteista, jotta ne osataan tiedostaa ja mahdollisuuksien mukaan taklata jatkossa. Myös tulossa olevista muutoksista kannattaa olla mahdollisimman avoin. Suorahaun toimeksiantosuhde on nimittäin ehdottoman luottamuksellinen, ja ammattilaiskonsultilla tuleekin olla tarjolla hyvät sopimuspohjat luottamuksellisuuden määrittelyyn. Lisäksi toimeksiantajan on hyvä olla informoinut rekrytoinnista yrityksen sisällä riittävällä tavalla, jotta omassa organisaatiossa ei synny ikäviä yllätyksiä rekrytoinnin edetessä.

Prosessin edetessä vastuullisuus koskettaa ehdokkaita monin tavoin

Kun prosessissa edetään, tulevat mukaan ”kolmiodraaman” kolmannet osapuolet eli ehdokkaat. Vastuullinen konsultti kohtelee kaikkia ehdokkaita arvostavasti aina ensikontaktista alkaen, ja informoi selkeästi vastavuoroisesta luottamuksellisuudesta. Yhä useampi vastuullinen konsultti pyrkii tuomaan diversiteettiä ehdokasasetelmaan positiivisella tavalla. Joskus toimeksiantaja myös toivoo tätä, mutta vaikka sitä ei suoranaisesti toivottaisi, voi konsultti aina pyrkiä rohkaisemaan erityyppisten ehdokkaiden ennakkoluulotonta tarkastelua. Vastuullisuuden minimitasoa tässä kysymyksessä edustaa syrjimättömyys.

Ehdokkaiden hypättyä mukaan prosessiin on vastuullisen konsultin ehdoton velvoite pitää kaikki ehdokkaat ajan tasalla prosessista ja sen vaiheista. Lisäksi konsultilla on vastuu antaa tehtävään liittyvät aidot tiedot, sekä pohtia ehdokkaan kannalta mahdollisen uuden tehtävän realistisia merkityksiä ehdokkaan omalle uralle ja elämälle. Parhaimmillaan vastuullinen konsultti toimii hyvänä sparraajana ja tukena ehdokkaille koko prosessin ajan. Ehdokkaiden on myös koettava saavansa hyötyä hakuprosessiin osallistumisesta. Lisäksi konsultin saaman ehdokastiedon luottamuksellinen käsittely on vastuullisuuden kulmakiviä. Tieto, jota ehdokkaasta välitetään toimeksiantajalle, tulee olla ehdokkaan itsensä siinä tarkoituksessa antamaa ja hyväksymää.

Ehdokkailla on myös oma vastuunsa suorahakuprosessissa

Mitä voimme odottaa sitten vastuulliselta ehdokkaalta? Ainakin luottamuksellisuuden säilyttämistä omalta osaltaan, prosessiin sitoutumista, jos on siihen päättänyt lähteä, sekä aidon ja rehellisen tiedon antamista itsestään ja urastaan. Vastuulliset ehdokkaat pohtivat myös arvo- ja kulttuurikysymyksiä itsensä ja rekrytoivan yrityksen suhteen. Vastuullisuuteen kuuluu myös itse annetuissa ”raameissa” pysyminen; ettei esimerkiksi palkkatoive ala nousemaan matkan varrella, tai ettei prosessia käytetä vain vipuvartena oman nykyaseman pönkittämiseen. Ehdokasnäkökulmasta luottamuksellisuus tarkoittaa myös sitä, että ei edes jälkikäteen paljasteta mukanaoloa prosessissa, tai keitä henkilöitä on siinä yhteydessä tavannut, varsinkaan, jos alkujaankin on ollut kyse ns. hiljaisesta hausta, jollaisia edelleen useimmat johtotason suorahaut ovat.

Loppuvaiheen vastuullinen toiminta antaa edellytykset onnistuneelle työsuhteelle

Prosessin päätösvaiheeseen liittyviä vastuullisuusnäkökulmia ovat esimerkiksi ei-valittujen ehdokkaiden nopea informointi sekä palautekeskustelut heidän kanssaan konsultin puolelta. Toimeksiantajan vastuullisuutta taas ovat riittävän ripeät toimet valinnan loppuunsaattamiseksi mm. työsopimuksen muodossa ja työsuhteen aloitusjärjestelyjen käynnistäminen. Valitun henkilön osalta vastuullisuutta on riittävän ripeä päätöksenteko ja eteneminen omalta puoleltaan. Ja lopultahan työsopimuksen syntyminen oli vasta aloitus sille kaikkein tärkeimmälle, onnistuneelle työsuhteelle pitkällä tähtäimellä. Vastuullinen suorahakukonsultti on kiinnostunut myös tästä osuudesta, ja jatkaa seurantaa myös pidemmällä tähtäimellä sekä valitun henkilön että toimeksiantajan kanssa.

Suorahaulla on olemassa globaaleja laatustandardeja

Lopuksi voimme todeta, että edellä mainitut näkökulmat vastuulliseen suorahakuun liittyen ovat hyvin lähellä suorahaun yleisesti tunnistettuja laatutekijöitä sekä alaa sääteleviä normistoja, joista voi varmistua ainakin jossain määrin tutkimalla konsultin kuulumista alan järjestöihin (esim. globaalisti AESC), joissa sitoudutaan tiettyyn laatunormistoon. Rehellisyys ja avoimuus, läpinäkyvyys ja luottamuksellisuus ovat aina suorahaun onnistumisen edellytyksiä. Toimimme ihmisten kanssa heille erittäin tärkeän elämänalueen piirissä, joten ilman vahvaa luottamusta ei liiketoiminnallamme voi olla kestävää pohjaa. Näkisin, että vastuullisuustarkastelun myötä voimme entistä paremmin kytkeä toimintamme kehittyvän ja muuttuvan yhteiskunnan arvonluontiin ja siten palvella kaikkia osapuolia entistä tuloksekkaammin.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!