MPS-Yhtiöiden omien rekrytointien rekisteri

Sisältö
Ladataan...

Tietosuojaseloste

Päivitetty 27.1.2022

1 Rekisterinpitäjä

MPS-Yhtiöt Oy
Y-tunnus: 0201148-3
Keilaranta 17 C, 02150 Espoo
+358 (0)20 7469 400
privacy@mps.fi

2 Rekisteriasiat

Rekisteriasioissa ota yhteyttä osoitteeseen privacy@mps.fi .

3 Rekisterin nimi

MPS Omien rekrytointien rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilyttäminen

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus on MPS:n omien rekrytointien suorittaminen.

Ilmoitushaussa tietojen käsittelyn peruste on sopimus (sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä). Suorahakua käytettäessä peruste on oikeutettu etu ja suostumus. Jos hakija haluaa haun yhteydessä antaa tietonsa myös muiden MPS:n asiakkaiden toimeksiannosta tehtävien hakujen käyttöön, ne siirtyvät urapalveluiden tai suorahaun rekisteriin. Ilman tätä lupaa tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

MPS:n rekrytoinnin tietoja säilytetään kahden vuoden ajan hakemuksen jättämisestä tai suorahaun tietojen vastaanottamisesta. Säilytysaika perustuu lain kanneaikoihin.

5 Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot vaihtelevat tarjottavan palvelun mukaan. Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

- yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- työ- ja koulutustaustaan liittyvät tiedot
- työllistymiseen ja urakehitykseen liittyvät tiedot ja toiveet
- palvelujen osana käytettävien persoonallisuustestien tai muiden kehittymisen työkalujen tuottamat tiedot
- rekisteröidyn tallentamat tai toimittamat dokumentit kuten ansioluettelot ja hakemukset
- rekisteröidyn MPS:n uraportaaliin tai muihin työkaluihin tallentamat tiedot
- videohaastattelukysymysten vastaustallenteet
- muut rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

6 Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Suorahakua käytettäessä ehdokkaita saatetaan etsiä erilaisia julkisia tai käyttäjäoikeuksin suojattuja verkkosivustoja käyttäen. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä suorahaussa löytyvät suorahaun tietosuojaselosteesta.

7 Tietojen siirrot ja luovutukset

Tietoja siirretään rekrytoinnin yhteydessä mahdollisesti käytettävien persoonallisuus- ja kykytestien toimittajille, jotka ovat MPS:n alihankkijoina henkilötietojen käsittelijöitä.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin tarkoituksiin ilman tietojen antajan lupaa, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääosin Euroopan talousalueella. Jotkin yhteistyökumppanimme voivat käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneita noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. MPS:n omissa rekrytoinneissa tietoja käsittelevät rekrytointiin osallistuvat henkilöt ja henkilöstöhallinto.

Tiedot kerätään rekistereihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterit ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9 Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, poistaa tai oikaista tiedot sekä rajoittaa niiden käsittelyä. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta tai oikaisusta) on tehtävä rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella tai kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

10 Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tai vastustaa tietojensa käsittelyä (sopimus, oikeutettu etu). Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle epäkohdista henkilötietojen käsittelyssä.

11 Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka

Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

Palvelussa käytettäviä analytiikkatyökaluja (Facebook Pixel ja LinkedIn Insight Tag) käytetään esimerkiksi palvelun asiakkaan verkkosivukäyttäytymisen ymmärtämiseen sekä mainoskohderyhmien rakentamiseen sekä mainosten näyttämiseen oikeille henkilöille.

12 Muutokset tähän selosteeseen

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.