Muutosturva ja laki

Mitä tarkoittaa lakisääteinen muutosturva?
Lue alta tiivistetty info.

Muutosturva

Muutosturvaa koskevat kysymykset nousevat esille, jos yritys joutuu irtisanomaan työntekijöitä taloudellisella ja tuotannollisella irtisanomisperusteella.

Taloudellinen ja tuotannollinen irtisanominen edellyttää, että:

  • työ irtisanottavan tehtävissä on vähentynyt taloudellisesta, tuotannollisesta tai toimintojen uudelleenjärjestelyyn liittyvistä syistä olennaisesti ja pysyvästi
  • työnantaja ei voi tarjota työntekijälle muuta työtä.

Muutosturvan lainsäädäntö 

Työnantajat, joiden palveluksessa on yli 30 henkilöä ja työntekijöitä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta, ovat velvoitettuja tarjoamaan irtisanotuille työntekijöille uudelleensijoittumisvalmennusta tai koulutusta.

Irtisanotulla on myös oikeus työterveyshuollon palveluihin puoli vuotta työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Valmennus on järjestettävä viimeistään kahden kuukauden sisällä irtisanomisajan päättymisestä.

Yli 55-vuotiaiden muutosturva on kattavampi. Lue tästä lisää oppaastamme

Valmennuksen suuruus sekä kustannukset ja valmennuksen laiminlyönnin seuraukset

Arvoltaan valmennuksen on vastattava irtisanottavan henkilön yhden kuukauden palkkaa tai samassa toimipisteessä työskentelevien keskimääräistä kuukausipalkkaa riippuen siitä, kumpi näistä on suurempi.

Työntekijälle ei synny lain velvoittamasta koulutuksesta veronalaista tuloa. Jos työntekijä maksaa koulutuksen itse, työnantaja voi korvata koulutuksen vain laskua tai maksutositetta vastaan.

Jos työnantaja laiminlyö koulutuksen järjestämisvelvollisuuden, työntekijällä on oikeus saada korvaus laiminlyönnistä.

Yleisimmät syyt työsopimuksen purkuun ovat työntekijästä johtuvia tai tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

Työntekijään perustuvassa irtisanomistilanteessa on huomioitava, että työsopimuksen voi irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Ennen irtisanomista tulee aina ensin antaa varoitus, joka voi olla voi olla kirjallinen tai suullinen. Varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä. Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat irtisanomiset tai lomautukset tulevat kyseeseen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista, työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä tai yrityssaneerauksesta johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Näissä tilanteissa tulee irtisanomisia tai lomautuksia edeltää muutosneuvottelut (ent. yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut).

Autamme mielellämme selventämään henkilöstön muutostilanteissa ja selkeytämme tarvittaessa muutosturvaa ja muutosturvalakia.

Ota yhteyttä!

 


 

Lataa infopaketti

Irtisanomis- ja muutostilanteet vaikuttavat aina yrityksen ilmapiirin ja toimintaan. Toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että muutostilanteet hoidetaan avoimesti, johdonmukaisesti ja ennakoidusti. Näin tuetaan vastuullista työnantajakuvaa sekä vahvistetaan henkilöstön ja myös potentiaalisten työnhakijoiden, kuluttajien että laajemmin myös ympäröivän yhteiskunnan käsityksiä yrityksestä.

Muutos- ja vähennystilanteet pähkinänkuoressa -opas auttaa sinua sekä organisaatiotasi muutostilanteiden vastuullisessa läpiviennissä sekä henkilöstön inhimillisessä tukemisessa läpi vaikeiden vähennystilanteiden – ja vielä sen jälkeenkin. Täytä alla oleva lomake ja saat oppaan sähköpostiisi tuota pikaa!

Kansikuva - Muutos- ja vähennystilanteet pähkinänkuoressa

 

Ota yhteyttä

Saara Campbell
Saara Campbell
saara.campbell@mps.fi +358 40 830 8528
TUTUSTU