Soveltuvuusarviointi ennustaa työssä menestymistä

Miksi soveltuvuusarviointi kannattaa?

Pysähtyminen tässä vaiheessa oikean valinnan varmistamiseksi todella säästää aikaa ja rahaa. Kun soveltuvuusarviointi tehdään huolellisesti menestyskriteereihin peilaten, se tuo lisäarvoa valintaan auttaen erottamaan ehdokkaita toisistaan ja kirkastamaan esimiehen odotuksia valitun henkilön suoriutumisesta. Virherekrytoinnin riski pienenee, kun on tunnistettu yrityksen tilanteeseen ja organisaatiokulttuuriin parhaiten soveltuva osaaminen ja toimintatyyli. Soveltuvuusarvioinnin luotettavuus rekrytointitilanteessa edellyttää tehtävässä suoriutumiseen liittyvien menestyskriteerien huolellista määrittelyä.

 

Kun on vaikea päättää, otetaanko soveltuvuusarviointi käyttöön vai ei, kannattaa miettiä mitä seuraa siitä, jos tehtävään valitaan henkilö, joka ei siitä suoriudu.

 

Mitä moniulotteisempi ja haastavampi tehtävä on kyseessä, sitä vaikeampaa on löytää sopivin ehdokas. Sopivimman tunnistamisessa on eniten apua laaja-alaisesta arviointikokonaisuudesta. Jos arvioinnin laajuus, eli valittavat testimenetelmät halutaan ajan- tai rahankäytöllisistä syistä pitää minimissään, on hyvä myös tiedostaa, että arvioinnin ennustavuus sisältää tämän seurauksena suuremman virhemarginaaliin. Tuolloin siis riski tehdä vääriä johtopäätöksiä henkilön työssä menestymisestä kasvaa. Hyvässä henkilöarvioinnissa on strukturoidun haastattelun lisäksi ainakin persoonallisuustestejä, kykytestejä sekä simulaatio- ja/tai case-tehtäviä. Erityisesti strukturoidun haastattelun ja kykytestien ennustavuus suhteessa työssä menestymiseen on korkea.

On tärkeää käyttää luotettavia menetelmiä

Jos soveltuvuuden arviointiin on tarjolla helpolta kuulostavia ratkaisuja, on syytä suhtautua epäillen näiden ratkaisujen toimivuuteen ja ennustavuuteen. Ihmisen työkäyttäytymiseen ja työssä suoriutumiseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Siksi on tärkeää, että käytettävät menetelmät ovat luotettavia ja mittaavat sitä mitä niiden oletetaan mittaavan. Käyttäjän sertifiointi hänen käytössään oleviin menetelmiin on tärkeää, mutta ei yksinään riitä takaamaan menetelmän ennustavuutta. Soveltuvuuden mittaamisessa käytettävät menetelmät vaativat osaamista ja arviointityöskentelyn pitää olla systemaattista tulosten luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Käyttäjälle kertynyt kokemus erilaisista arviointitilanteista antaa ymmärrystä vaativien tilanteiden oikeanlaiseen tulkintaan. Erityisesti kokemus eri menetelmien tulosten hyödyntämisestä kokonaisuutena antaa parhaan ymmärryksen työkäyttäytymisestä ja sen ennustamisesta.

Lain mukaan vastuun hyvän henkilöarviointikäytännön mukaisesta toiminnasta kantaa tilaaja, ei arvioinnin tekijä. Siksi tilaajan on tärkeää tiedostaa soveltuvuusarviointiin liittyvät mahdolliset haasteet. Parhaimmillaan hän saa arvioinnista paitsi selkeän suosituksen valintatilanteeseen, myös välineitä valittavan henkilön ohjaamiseksi ja ymmärrystä ja osaamista tämän kehittymisalueiden vahvistamiseksi.

Muut aiheeseen liittyvät blogit

Stay tuned!