Kun työkaverin tavat ärsyttävät

Työkavereiden erilaiset työskentelytavat tuottavat toisinaan ristiriitatilanteita

Tilanteessa ei tarvitse kuitenkaan ajautua umpikujaan.

 

"Jokainen voi muuttaa omaa käyttäytymistään", painottaa psykologi Päivi Montgomery.

 

Lastenhoitaja Lilli on työyhteisön ilopilleri. Hän saa lapset nauramaan vitsailullaan ja vanhemmatkin pitävat hänestä. Omien työkavereidensa kanssa on kuitenkin ajoittain hankaluutta, johtuen Lillin hyvin rennosta suh­teesta omiin töihinsä. Lasten vaatteet saattavat unohtua yhteen myttyyn, kurahaalareita hän ei aina muista pestä. Askartelutuokioiden jälkeen liimapensselit jäävat usein pesemättä.

MPS-rekrytointiyrityksen urapalvelujen ke­hittämispäällikkö psykologi Päivi Montgomery sanoo, että työntekijälle, tässä tapauksessa kuvit­teelliselle Lillille, on annettava mahdollisuus korjata työskentelytapojaan.

 

Palaute ei saa olla sellaista, että sanotaan: Ai­na sinä laiminlyöt tehtäviäsi. Sen sijaan voi sanoa: Minusta tuntuu kurjalta, kun joudun huomautta­maan tekemattömistä töistä.

 

Montgomery painottaa dialogin tärkeyttä, sitä, että asioista päästään keskustelemaan toista syyl­listämättä. Keskustelun tavoitteena pitää olla pa­rempaan yhteistyöhön pääseminen.

 

Työyhteisössä jokaisen on oltava valmis otta­maan palautetta vastaan.

 

Ääripäät voivat oppia toisiltaan

Kun tiimissä työskentelee samanaikaisesti työta­voiltaan jämpti ja töihinsä liiankin rennosti suh­tautuva, voivat molemmat syyllistämisen sijaan oppia toisiltaan.

 

Usein nämä kaksi työtavoiltaan ääripäitä edustavaa voivat oppia paljonkin toisiltaan. Ren­not ajattelevat usein, että haluaisivat suhtautua työhönsä jämptimmin, ja töihinsä vakavasti suh­tautuvat toivovat puolestaan, että voisivat ottaa työasiat hieman rennommin, Montgomery sanoo.

 

Työyhteisössä on useita erilaisia persoonia, käyttäytymistapoja ja myös asenteita omaan työ­hönsä.

 

Toinen elää juuri tätä hetkeä, toinen puoles­taan suunnittelee tulevaa. Toiset ovat enemmän käytännön kehittäjiä ja jalat maassa olevia, toiset taas enemmän uutta luovia. On hyvä miettiä, mi­hin kohtaan itsensä asemoi.

 

Usein on helpompaa hakeutua itsensä kanssa samankaltaisten seuraan, mutta tässä menettää hyvän tilaisuuden oppia.

 

Juttele niiden ihmisten kanssa, jotka koet eri­laisiksi. Kohtaa rohkeasti se, mitä ehkä alkuun vie­rastat, Päivi Montgomery kannustaa.

 

Työyhteisössä tulee puhua asioista, mutta kai­killa ei siihen ole samanlaisia valmiuksia.

 

Puheliaampi miettii, että miksi "tuo ei kos­kaan puhu", ja tämä hiljaisempi puolestaan ajatte­lee, ettei saa koskaan suunvuoroa.

 

Mikä työtavoissani ärsyttää muita?

Kun työyhteisön ilmapiiri kiristyy, on hyvä men­nä ensin itseensä ja miettiä, mikä minussa ärsyt­tää muita.

 

Voi kysyä ääneen, mikä työtavoissani ärsyttää muita. Tässä on hyvä muistaa, ettei persoonaasi saa arvostella, vaan tapaasi toimia. Omaa persoo­naa ei voi muuttaa, mutta käyttäytymistapoja voi, painottaa Montgomery.

 

Joskus sukset voivat mennä pahastikin ristiin työkaverin kanssa.

 

Ristiriidan ratkaisemisen voi aloittaa tunnus­tamalla itse ensin, ettei tee aina kaikkea oikein, vaikka kokeekin yhteistyön hankalaksi työkaverinsa kanssa. Tästä voi syntyä hyvä keskustelu, jossa rakennetaan parempaa yhteistyötä. Jokaisella on oltava mahdollisuus korjata tilanne.

 

Ristiriidat voivat lukittua entisestään väärillä sanavalinnoilla kuten: "Sä olet aina niin ylimie­linen" tai "Sä et koskaan kuuntele". Hankalassa tilanteessa voi todeta, miten itse on kokenut ti­lanteet, toista syyllistämättä, kuten "Minulle tuli sellainen olo, ettet kuullut, mitä sanoin ja tarkoi­tin." Tälloin palaute kohdistuu käyttäytymiseen, ei henkilöön tai persoonaan.

Tässä tilanteessa on oltava valmius ottamaan palautetta itsekin, jolloin hyvä kysymys on: "Miten haluat, että muuttaisin työskentelytapojani?"

 

Tilanne onkin hankalampi, jos vastassa on henkilö, joka kokee, ettei itse tee koskaan virheitä, Päivi Montgomery sanoo.

 

Ääritilanteen ratkaisu

Joskus työyhteisössä useampi ihminen kokee, että yhden työyhteisön jäsenen käyttäytyminen loukkaa monia. Omaa työhyvinvointiaan kenen­kään ei tarvitsee vaarantaa, vaan tilanteeseen pi­tää puuttua.

 

Esimiehen on vastattava siitä, että työyhteisö on turvallinen. Hänen on keskusteltava hankalaksi koetun kanssa ja antaa tälle mahdollisuus muut­taa käyttäytymistään. Jos hän on siihen kyvytön, on hänen lähdettävä yhteisösta. Ei yhden ihmisen rooli saa vaikuttaa heikentävästi usean muun työ­panokseen.

 

Isommissa työyhteisöissä ihmiset jakaantuvat helposti kuppikuntiin.

 

Johdon on huolehdittava siitä, että työyhtei­sössä voidaan hyvin, ja jossa käydään avointa, ra­kentavaa keskustelua kaikkien kanssa.


Lukuvinkkejä:

Liisa Keltikangas-Järvinen: Sosiaalisuus ja sosiaaliset suhteet. WSOY, 2011.

Thomas Erikson: Idiootit ympärilläni. Kuinka ymmartää muita ja itseään. Atena 2017.

Stay tuned!