Finnfundille tehdyllä 360°-tutkimuksella ideoita johtamisen kehittämiseen, niin yksilö- kuin organisaatiotasolla

360°-ARVIOINTI

Finnfund

Lähes sadan osallistujan 360°-tutkimus toteutettiin Finnfundin toimintaympäristöön ja kulttuuriin soveltuvalla, kokonaisvaltaisella 360°-tutkimuksella. Tavoitteena oli tunnistaa johtamistoiminnan ja yhteistyön vahvuuksia, niin esimiesten kuin asiantuntijatyötä tekevien osalta, ja löytää tärkeimmät kehittymisen paikat. 360°-tutkimus kasvattaa osallistujien itsetuntemusta ja henkilökohtainen palaute tukee yksilölähtöisesti osallistujien johtamisvalmiuksien kehittymistä, rakentaen uutta toimintaa omille vahvuuksille ja lähimpien työyhteisön jäsenten toiveille. Ensimmäisen tutkimuksen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden onnistumista seurattiin uusintamittauksella, joka antaa myös pohjaa uusien suunnitelmien tekoon.
Haastattelimme Finnfundin hallintojohtajaa Minnamari Marttilaa.
Finnfund-logo

Mikä oli tutkimuksen tavoite – mikä sai teidät käynnistämään hankkeen?

Olemme toteuttaneet ensimmäisen kerran 270°/360°-arvioinnin yhteistyössä MPS:n kanssa vuonna 2017. Jo silloin päätimme hyvään kokemukseen perustuen uusia arvioinnin parin vuoden kuluttua nähdäksemme miten koko organisaatio ja jokainen meistä organisaation jäsenenä olemme kehittyneet ensimmäisessä tutkimuksessa esiin nousseilla kehittymisen osa-alueilla. Uusintatutkimus toteutettiin syyskaudella 2019.

 

Oliko joku erityinen sisällöllinen aihe, jota haluttiin selvittää?

Meillä ei ollut kummallakaan kerralla ennalta asetettuja sisällöllisiä fokusalueita, vaan kehittymisen osa-alueet nousevat esiin 270°/360°-arvion tuloksista. 360°-arvio on kokonaisvaltainen kehittymisen apuväline ja antaa toistuvissa mittauksissa erinomaisen mahdollisuuden seurata niin koko organisaatiotason, tiimien kuin henkilökohtaistakin kehittymistä.

 

Miten tutkimuksen käytännön toteutus onnistui?

Käytännön toteutus onnistui erinomaisen hyvin. Finnfundin näkökulmasta toteutuksen onnistuminen varmistettiin yhtäältä huolellisella ennakkosuunnittelulla ja toisaalta kyselyn aikana tarjolla olleella MPS:n jatkuvalla tuella. MPS:n kokeneiden konsulttien ja tutkimusjohtajan koko henkilöstölle vetämä kick off -tilaisuus oli arvokas, sillä silloin osallistujilla oli mahdollisuus myös esittää kysymyksiä ja tuoda esiin mahdollisia huolenaiheita ja saada näihin saman tien vastauksia henkilökohtaisesti. Erityisesti MPS:n tutkimusjohtajan henkilökohtaista osallistumista kick off -tilaisuuteen pidettiin arvokkaana, sillä henkilötietojen käsittelyyn, anonymiteetin suojaamiseen ja tietoturvaan liittyy luonnollisesti myös huolenaiheita tällaisessa asiayhteydessä. Huolellinen suunnittelu ja hyvin toteutettu, koko henkilöstön osallistava aloitus olivat onnistumisen kannalta avaintekijöitä. Tekninen ratkaisu on hyvin toimiva ja helppokäyttöinen.

 

Mikä oli välitön kokemus ja hyöty?

Suurin ilonaihe lienee siinä, kun havaitsimme tuloksia vertailtaessa kuinka suuri myönteinen kehitys edellisen mittauksen jälkeen organisaatiossamme on tapahtunut juuri niillä kehittymisen osa-alueilla, jotka olivat edellisessä mittauksessa tunnistettu toimenpiteitä ja työstämistä vaativiksi. Tulokset myös auttavat suhteuttamaan asioita onnistuneesti. Jos ja kun jokaisessa organisaatiossa nousee esiin kehittymistarpeita, on oleellista ymmärtää yksittäisten asioiden merkitys ja painoarvo osana isompaa kokonaisuutta. Näin korjaavat toimenpiteet osataan kohdistaa ja mitoittaa oikein, jolloin tavoiteltu muutos ja myönteinen kehitys voivat parhaimmillaan tapahtua hyvinkin nopeasti.

 

Mitkä ovat nyt odotukset tulevaisuuteen?

Viimeisimmän kyselyn tulokset on nyt käyty läpi niin organisaation tasolla kuin jokaisen osallistujan kanssa henkilökohtaisestikin. Askelmerkit jatkuvan kehittymisen polulla on piirretty jälleen pari vuotta eteenpäin, jolloin on taas aika pysähtyä arvioimaan senhetkistä tilannetta tarkemmin.

 

Miten MPS kumppanina kokonaisuudessaan onnistui?

Kun 270°/360°-arvio ulotetaan koskemaan koko organisaatiota, tarkoittaa se asiakkaan näkökulmasta paitsi taloudellista, myös todella mittavaa työajan käyttöön liittyvää panostusta. Tällöin on erittäin arvokasta, että prosessi hoidetaan kaikin puolin ammattimaisesti, se etenee sujuvasti ja tavalla, joka on asiakkaan koko organisaatiolle mahdollisimman vaivaton.

MPS on molemmilla kerroilla onnistunut erittäin hyvin. Kommunikointi MPS:n edustajien kanssa on helppoa ja mutkatonta. Aikataulut pitivät ja projekti eteni alusta loppuun kaikilta osin sovitun mukaisesti. On ollut ilo toteuttaa 270°/360°-arvioita yhteistyössä MPS:n kanssa.

“ (1)

Kommunikointi MPS:n edustajien kanssa on helppoa ja mutkatonta. On ollut ilo toteuttaa 270°/360°-arvioita yhteistyössä MPS:n kanssa.

 

Minnamari Marttila

Hallintojohtaja, Finnfund

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä