Kohtaava TE-lähijohtaja – ohjaa, välitä ja fasilitoi!

JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Lähi- ja etävalmennuksella tukea esihenkilötyöhön

Kehittämisasiantuntijat Tiina Lintunen ja Tiina Ikonen suunnittelivat yhteistyössä MPS:n Sari Oinaanojan kanssa lähijohtamisen ja fasilitoinnin koulutuksen. Kohderyhmänä olivat TE-toimistojen ja kuntakokeilujen hiljattain tehtävässään aloittaneet lähiesihenkilöt. Koulutuksen tavoitteena oli henkilökohtaisen johtamisosaamisen lisääminen. KEHA-keskuksen* toiminnan kehittämisyksikkö oli huomannut tarpeen esihenkilöiden lähijohtamisen taitojen kehittämiselle kun moni arjen työhön vaikuttava tekijä oli muuttunut ja muuttumassa.
KEHA-keskus

Toteutimme valmennuksen kahtena koulutusryhmänä, ensimmäisen lähikoulutuksena ja toisen etäkoulutuksena Teamsilla. Lähitoteutus sisälsi kaksi peräkkäistä koulutuspäivää ja etätoteutus neljä puolen päivän mittaista koulutusta viikon välein. Koulutuksessa painotettiin valmentavan ja tunneälykkään johtamisen teemoja sekä teorioin että käytännön harjoitteiden avulla. Arjen työhön muutoksia olivat tuoneet mm. uusi asiakaspalvelumalli ja tietojärjestelmät asiakastyössä.

Lähdimme liikkeelle itsetuntemuksesta johtamisen perustana. Tuntemalla itseään ja omia toimintatyylejään paremmin, osallistujat löysivät keinoja tunnistaa ja hyödyntää tiimiläisten erilaisuuksia sekä vahvuuksia arjen työssä. Osallistujat harjoittelivat erilaisia menetelmiä esihenkilötyöhön niin lähi- kuin etäkohtaamisissa. Lisäksi käsiteltiin esihenkilön keinoja muutoksessa johtamiseen. Tässä huomioitiin myös työyhteisön työhyvinvointiin ja oman jaksamisen ylläpitämiseen liittyviä näkökulmia.

Osallistujat niin lähi- kuin etäkoulutuksista kokivat, että koulutuksessa teoriaosuudet olivat hyvin paketoitu. Ne auttoivat ymmärtämään miten ja miksi toimia johtamisen tilanteissa. Teorioihin liittyvät vertaiskeskustelut pienryhmissä antoivat tukea siihen, etteivät osallistujat ole yksin näiden haasteiden kanssa.

Koulutus toimi lähi- ja etätoteutuksissa

Koulutusten toteutuksella sekä lähi- että etäryhmillä haluttiin nähdä käytännössä, miten eri toteutustavat toimivat esihenkilötyön kouluttamisessa. Lähivalmennuksista kokonaispalaute oli 5,3 ja etävalmennuksista 5,7 – maksimipistemäärä palautteissa oli 6. Kouluttaja Sari Oinaanoja toteaa, että etävalmennuksessa ajankäyttö on helpommin suunniteltavissa ja pienryhmätyöskentely nopeammin järjestettävissä kuin lähivalmennuksessa. Lisäksi digitaaliset työvälineet, kuten Padlet tai Flinga, toivat pienryhmien ajatukset heti kaikkien näkyville. Lähivalmennuksessa taas kasvokkain kohtaaminen ja vertaiskeskustelut ”livenä” koettiin todella toimiviksi ja inspiroiviksi.

Valmennuksissa hyödynnettiin paljon pari- ja pienryhmäpohdintoja teorioiden arkeen viemisessä. Osallistujat totesivat palautteessa, että juuri nämä vertaiskeskustelut tietyn teeman tai case-tilanteen ympärillä antoivat paljon ajatuksia omaan lähijohtamiseen ja vinkkejä arkeen.

Valmennuksen tilaajat, kehittämisasiantuntijat Tiina Lintunen ja Tiina Ikonen KEHA-keskukselta, pitävät tärkeänä, että vertaisoppiminen pidettiin koulutuksen keskiössä ja erilaisia näkökulmia omassa esihenkilötyössä sai luottamuksellisesti ristiinpölyttää kollegojen kanssa. Lisäksi oli tärkeää, että keskusteluun liitettiin teoreettista viitekehystä, minkä Oinaanoja toi erinomaisella tavalla mukaan.

Myös hankinnan osalta yhteistyö oli kokonaisuudessaan helppoa. Koulutusta muovailtiin yhteisesti kouluttajan kanssa ja toteutuksessa voitiin huomioida vahvasti kytkentä työllisyyspalveluiden esihenkilötyöhön. Koulutukseen osallistuneet esihenkilöt toivat koulutukseen kuitenkin sen tärkeimmän: innokkuuden oppia toisilta, ottaa teoriasta näkemyksiä oman työyhteisön arjen kehittämiseen ja jakaa vuoropuhellen omia kokemuksia. Kokonaisuudessaan koulutukseen oltiin hyvin tyytyväisiä ja kouluttaja jopa ylitti tilaajan odotukset.

Esihenkilöosaamisen ylläpito ja kehittäminen entistä tärkeämpää muuttuvassa työelämässä

Esihenkilötaidot ovat erittäin tärkeitä ylläpitää ja kehittää muuttuvassa työelämässä. Esihenkilö mahdollistaa omalla toiminnallaan tiimin onnistumista tavoitteissaan. Hybridityö tuo uusia haasteita tiimiläisten yhteistyön toimivuuteen ja esihenkilöllä on hyvä olla taitoja osallistaa heitä, niin lähi- kuin etäkohtaamisissa.

Vertaistuen tärkeys on noussut erityisen korkealle. Esihenkilö voi kokea omassa työssään yksinäisyyttä. Silloin vertaiskeskustelu haastavista tilanteista tai onnistumisista antaa väylän sanoittaa omaa tilannettaan ja kuunnella vertaisten kokemuksia tai vinkkejä aiheesta. Panostaminen esihenkilötaitojen kehittämiseen kannattaa.


Kirjoittajat: Sari Oinaanoja MPS, kehittämisasiantuntijat Tiina Lintunen ja Tiina Ikonen KEHA-keskus*

 

*Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

“ (1)

Juuri nämä vertaiskeskustelut tietyn teeman tai case-tilanteen ympärillä antoivat paljon ajatuksia omaan lähijohtamiseen ja vinkkejä arkeen.

 

Osallistujien palaute valmennuksesta

Lähijohtamisen ja fasilitoinnin -koulutus TE-toimistojen ja kuntakokeilujen uusille lähiesihenkilöille

description

“ (1)

 

Ota yhteyttä