MPS-Yhtiöiden Assessment (Henkilöarviointi) -rekisteri

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

MPS-Yhtiöt Oy
Y-tunnus: 0201148-3
Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
+358 (0)20 7469 400
privacy@mps.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@mps.fi

3. Rekisterin nimi

MPS-Yhtiöt Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Assessment-rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Assessment -rekisterin tietoja käytetään MPS Enterprises Ltd:n toteuttamissa henkilöarvioinneissa. Kerättyjen tietojen tarkoitus on tukea työssä menestymisen edellytysten arviointia ja työssä kehittymistä. Arviointiin osallistuessasi vältä muiden tietojen kirjaamista. MPS seuraa arviointimenetelmiensä toimivuutta ja henkilöarviointiensa onnistumista tehden seurantatutkimusta sekä menetelmien kehitystyötä. Menetelmä-, kehitys-  ja tutkimustarkoituksiin käytettäessä tietoja käsitellään anonymisoituina siten, että yksittäistä vastaajaa ei pystytä henkilöimään tai tunnistamaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja henkilöistä:

• Nimi
• Syntymäaika
• Sukupuoli
• Kotiosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Tehtävänimike
• Palkkatoivomus
• Työsuhde-edut
• Henkilön työllistymiseen liittyvät tiedot:
o Työhistoria
o Koulutustausta
o Rekrytointiin ja työsuhteen päättymiseen liittyvät tiedot
o Työntekijän arviointi-, koulutus- ja turvallisuustiedot
o Tieto lomista ja poissaoloista
• Muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan henkilöarvioinnin yhteydessä kyselyihin annetut vastaukset ja vastausten yhteenvetoraportit. Kyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista. Säilytämme tietoja kaksi vuotta arviointipäivästä, jonka jälkeen henkilötiedot anonymisoidaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

MPS Assessment -tietokanta toimii Internetissä. Ko. toimeksiantoa varten täytetty henkilötietolomake, sekä kyselyvastauksista valmistettuja yhteenvetoraportteja luovutetaan osin myös ao. henkilöarvioinnin toimeksiantajalle (työnantajalle) sekä kyselyihin vastanneelle osallistujalle itselleen. Osallistuessasi henkilöarviointiin sinulla on oikeus palautteeseen: voit sopia palautteesta konsultin kanssa haastattelun yhteydessä.

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja alihankkijoinaan käyttämille kolmansille osapuolille. Vastaaja hyväksyy tämän luovuttaessaan tietoja. Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääosin Euroopan talousalueella. Jotkin yhteistyökumppanimme voivat käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneita noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin toimeksiantoihin ilman tietojen antajan lupaa, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja Assessment -tietokantaan saavat ainoastaan MPS Enterprises Ltd:n rekrytointiin ja valintaan osallistuvat työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Teknisiin kysymyksiin rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta vastaa parhaiten palvelun tarjoaja (Hofstede Insights).

9. Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella tai kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

10. Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyyntö on tehtävä rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella tai kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisis-ta muutoksista.

Päivitetty 29.9.2020.