MPS-Yhtiöiden suorahaun tietokanta

Tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä

MPS-Yhtiöt Oy
Y-tunnus: 0201148-3
Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
+358 (0)20 7469 400
privacy@mps.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@mps.fi.

3. Rekisterin nimi

MPS suorahaun tietokanta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietokannan henkilötietoja käytetään MPS-Yhtiöt Oy:n suorahakutoimeksiannoissa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on suorahakuasiakkaiden ja MPS-Yhtiöt Oy:n välisten sopi-musten ja toimeksiantojen toteuttaminen. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on ehdokkaiden tätä tar-koitusta varten omalla suostumuksellaan luovuttaminen tietojen säilyttäminen tulevia toimeksiantoja varten.

Henkilötietojen kerääminen perustuu ehdokkaan suostumukseen (avoimet tai tiettyyn tehtävään koh-distetut hakemukset) tai oikeutettuun etuun. Suorahakua harjoittavien yritysten liiketoiminta perustuu sopivien kandidaattien etsimiseen markkinalta ja heidän esittelyyn toimeksiantajille eli tahoille, joilla on avoin työtehtävä täytettävänä ja halu tarjota työsuhdetta tehtävässä menestymisen kriteerit täyt-täville henkilöille. Suorahakuyritykset katsovat liiketoimintansa vuoksi heillä olevan oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyyn, joka pohjautuu kandidaattien ja suorahakuyritysten merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden omalla suostumuksellaan luovuttamaa tietoa sekä julkisesti saatavilla tai hankittavissa olevista lähteistä kerättyä tietyn suorahakutoimeksiannon toteuttamista varten tarpeel-lista tietoa (oikeutettu etu).

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja henkilöistä:

• nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite
• työ- ja koulutushistoriaan liittyvät tiedot
• ammatillisiin kiinnostuksen kohteisiin ja työllistymistoiveisiin liittyvät tiedot
• henkilön cv ja mahdollisesti hakemus tai saateteksti
• muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
• toimeksiannon etenemiseen liittyvät tiedot kuten lokitiedot viestinnästä ja tapaamisista
Rekisteröidyn tietoja säilytetään kaksi vuotta hakemuksen jättämisestä tai tietojen tallennusluvan saamisesta.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

• Rekisteröidyn itse omalla suostumuksellaan luovuttamat tiedot kuten cv ja avoin hakemus sekä puhelimitse, tapaamisissa ja verkossa käydyissä keskusteluissa suullisesti annetut tiedot ammatillisesta taustasta ja sijoittumistoiveista.

• Oikeutetun edun perusteella julkisista lähteistä kerätyt tietyn suorahaun toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Käytettäviä julkisia lähteitä ovat esimerkiksi avoimet verkkosivut ja käyttäjäoikeuksin suojatut ehdokas-, yritys ja toimialatietoa sisältävät tietokannat ja palvelut.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilön itsensä tiettyä suorahakua varten antamat tiedot luovutetaan myös suorahaun toimeksiantajalle (työnantajalle). Luovutuksen yhteydessä myös toimeksiantajasta tulee rekisterinpitäjä näiden tietojen osalta.

Rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja alihankkijoinaan käyttämille kolmansille osapuolille. Vastaaja hyväksyy tämän luovuttaessaan tietoja. Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääosin Euroopan talousalueella. Jotkin yhteistyökumppanimme voivat käsitellä tietoja EU:n ulkopuolella. Kaikki palveluntarjoajat ovat sitoutuneita noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muihin toimeksiantoihin ilman tietojen antajan lupaa, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä ehdokastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojat-tuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoi-tuksen vuoksi on tarpeellista.

9. Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella tai kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

10. Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyyntö on tehtävä rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomakkeella tai kirjallisesti ja silloin lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Päivitämme uuden selosteen internetsivuillemme ja merkitsemme siihen päivityksen ajankohdan. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista. 

Päivitetty 29.9.2020.